• ظرفیت دیگ
  • 6kg
  • 7kg
  • 8kg
  • 9kg
 • رنگ
  • استیل
  • اینوکس
  • سفید
  • سیلور
  • نقره ای
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها بوش
بوش مارکت

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32841IR 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAY32841IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

12,320,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28791IR 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAY28791IR بوش
+++A

گارانتی : بوش سرویس

11,550,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW3266XIR 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAW3266XIR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

11,330,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW2876XIR 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAW2876XIR بوش

گارانتی : بوش سرویس

11,220,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28640IR 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAW28640IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

10,780,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28760IR 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAW28760IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

10,725,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32660IR 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAW32660IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

10,615,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW24540IR 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAW24540IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

10,560,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WTG8640XIR 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WTG8640XIR بوش
B

گارانتی : بوش سرویس

9,460,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28561IR 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAT28561IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

9,130,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WVG30460IR 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WVG30460IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

9,020,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2465XIR 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAT2465XIR بوش
+++A

گارانتی : بوش سرویس

8,305,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT24662IR 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAT24662IR بوش
+++A

گارانتی : بوش سرویس

7,645,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK2426SIR 7kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAK2426SIR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

6,380,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK24265IR 7kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAK24265IR بوش
+++A

گارانتی : بوش سرویس

6,215,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK2020SIR 7kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAK2020SIR بوش
+++A

گارانتی : بوش سرویس

5,940,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAYH2890 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAYH2890 بوش
A+++

گارانتی : سیهاوی

5,900,000 تومان

5,782,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK20200IR 7kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAK20200IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

5,720,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAYH2790 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAYH2790 بوش
A+++

گارانتی : سیهاوی

5,700,000 تومان

5,301,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAB202S2IR 6kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAB202S2IR بوش
+++A

گارانتی : بوش سرویس

5,225,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAB20262IR 6kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAB20262IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

5,060,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28780IR 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAT28780IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

4,422,000 تومان

4,245,120 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2848XIR 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAT2848XIR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

4,136,000 تومان

4,053,280 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28480IR 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAT28480IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

3,729,000 تومان

3,654,420 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK20200 7kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAK20200 بوش
A+++

گارانتی : سیهاوی

2,827,000 تومان

2,770,460 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28681IR 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAT28681IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28862IR 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAY28862IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2466XIR 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAT2466XIR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT24661IR 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAT24661IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2446XIR 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAT2446XIR بوش
+++A

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT24460IR 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAT24460IR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WTG86400IR 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WTG86400IR بوش
B

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28690 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAW28690 بوش
A+++

گارانتی : سیهاوی

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32590 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAW32590 بوش
+++A

گارانتی : سیهاوی

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW3256XGC 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAW3256XGC بوش
A+++

گارانتی : سیهاوی

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32560GC 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAW32560GC بوش
A+++

گارانتی : سیهاوی

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32793 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAY32793 بوش
A+++

گارانتی : سیهاوی

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW325E25 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAW325E25 بوش
A+++

گارانتی : سیهاوی

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32893 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAY32893 بوش
A+++

گارانتی : سیهاوی

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY287E25 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAY287E25 بوش
+++A

گارانتی : سیهاوی

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28543 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAY28543 بوش
A+++

گارانتی : سیهاوی

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW324DE 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAW324DE بوش
A+++

گارانتی : سیهاوی

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY287W4 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAY287W4 بوش
A+++

گارانتی : سیهاوی

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32592 8kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAY32592 بوش
A+++

گارانتی : سیهاوی

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAN28290 7kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAN28290 بوش
A+++

گارانتی : سیهاوی

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2847XIR 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WAT2847XIR بوش
A+++

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی بوش مدل WTN86200IR 9kg ماشین لباسشویی بوش مدل: WTN86200IR بوش
B

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی